Log ind
                

Fanebladet Topics indeholder en række kendte og hverdagsnære emner, der alle er relevante i den tidlige sprogundervisning, og der kommer løbende flere temaer på portalen.

Alle temaerne indeholder billeder, lyd, video, samt både digitale og kreative opgaver.

Hvert tema er opdelt i tre niveauer, der tydeliggør en progression i emnet.
Man kan selvfølgelig arbejde med alle tre nivauer, men niveauerne kan også bruges uafhængigt af hinanden.

Alle niveauer har samme enkle struktur, der gør indholdet tilgængeligt og let for eleverne at navigere i.

Der er en udførlig lærervejledning til hvert niveau.
Se temaerne til 1.-2. klasse her:
    

   

Se temaerne til 3. klasse her: